วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

gazetelerเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นและพัฒนาสิ่งอำนวยต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น และเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทดลองด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้นและยังพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นด้วย เช่น
1.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และยังช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหาเองได้
3.การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ผลิต โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆในการเพิ่มรายได้ภายในประเทศได้
4.การศึกษาตลอดชีวิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้การศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและยังช่วยในการเข้าสังคม
5.ด้านอุตสาหกรรม การบริการ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปเชื่อมโยงกับบริการเพื่อสนองความต้องการของสังคม เช่น ธนาคาร การศึกษาและอื่นๆ

นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมลดลง คือการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการหมกมุ่นกับเทคโนโลยีเกินไป จะทำให้เหินห่างจากธรรมชาติ อย่างเช่น เด็กจะติดเกมส์ จนไม่สนใจอะไรเลย นอกจากนี้การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปโดยมุ่งหวังแต่ความสะดวกสบายจะทำให้สูญเสียศักยภาพในการพึงพาตนเอง

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในยุคของโลกไร้พรมแดน วิทยาการทุกอย่างย่อมส่งผลกระทบถึงทุกคน ดังนั้นการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม โดยถ้าทุกคนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อกันและสิ่งแวดล้อมแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์  แต่ถ้า ขาดจิตสำนึกแล้ว อาจจะนำเทคโนโลยีไปใช้ ในแนวทางไม่สร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตน ก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้ดังนั้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและส่วนรวม จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดไป