การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีววิทยา

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีววิทยา

ในทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทีได้รับการยกย่องว่ามีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ๆ และกำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลก อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ประเทศไทยนั้นได้นำเอาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ เช่น การให้บริการทางสาธารณะสุข การสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตยาแผนโบราณ อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบธุรกิจของไทย ในขบวนการผลิตของโรงงาน ต้องยอมรับว่าบริษัทใหญ่ในโลกมีสายการผลิตและคิดค้นโดยเฉพาะยาใหม่ๆ ที่ต้องลงทุนสูง ใช้ระยะเวลานานในการวิจัย และทดลองหลายครั้งอย่างจริงจัง บริษัทที่มีการวิจัยและลงทุนอย่างจริงจังก็คือ บริษัท Novartis หรือ Roche บริษัทในไทยจึงต้องมีการลงทุนที่จริงจังในด้านนี้มากขึ้น เพราะประเทศไทยยังต้องสั่งยาจากต่างชาติเข้ามา และในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะเกิดปัญหาในการขาดแคลนตัวยารักษาโลก ด้านราคาได้ ประเทศจึงต้องเร่งมือในการคิดค้นวิทยาการใหม่ๆเพื่อลงทุนธุรกิจยาให้ก้าวหน้าและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เพราะในทุกวันนี้ต่างชาติเป็นคู่แข่งทางด้านธุรกิจที่ได้เปรียบมานาน และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะต้องเริ่มจากการวิจัยขั้นพื้นฐาน การทดลองการทดสอบ และการขออนุญาตรับรองตัวยา ล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งสิ้น ทำให้ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการวิจัยและการผลิต ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุน เกี่ยวกับการวิจัยให้มากขึ้น

การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยา นอกจากด้านการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ และผลิตนักคิดค้นการวิจัยและพัฒนาแล้ว การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการก็เป็นเรื่องสำคัญ การบริการการจัดการด้านธุรกิจประเภทนี้ เป็นงานที่หลายๆฝ่ายควรให้ความร่วมมือ ควรมีการเปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนบุคลากร ให้สามารถพัฒนาความรู้ และแปลงความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านชีววิทยา รวมทั้งมีการเจรจาต่อรองเพื่อนำผลผลิตจากสิทธิบัตรนำมาใช้ทางการค้า อย่างไรก็ตามประเทศไทยเองมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้อยู่มากมายที่จะสามารถนำพาธุรกิจชีววิทยาให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ เพราะธุรกิจประเภทนี้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต