เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับโลกธุรกิจปัจจุบัน

 

โลกเราในปัจจุบันนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งก็คือสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูล และข่าวสาร และเป็นยุคที่เป็นโลกของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความทันสมัย ก้าวหน้าสามารถเชื่อมต่อโลกทั้งโลกได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ของมนุษย์ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การทำธุรกิจ การศึกษา การวิจัยพัฒนา หรือแม้กระทั่งความบันเทิงต่างๆ สังเกตได้จากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รอบตัวเราส่วนใหญ่จะถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น

เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Internet, Search Engine, Wireless technology, Multimedia, Broadband, Telecommunications, Bio Technology ต่างๆ เหล่านี้ได้ปฏิวัติชีวิตและแบบแผนดั้งเดิมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเราจนหมดสิ้น มีสถิติบันทึกไว้ว่านับตั้งแต่ Internet เป็นที่รู้จักของชาวโลกแค่เพียง 4 ปี ก็มีผู้เข้าใช้งาน Internet มากถึง 50 ล้านคนทั่วโลก

เทคโนโลยีนำเราสู่โลกใหม่และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้มนุษย์อย่างมากมายมหาศาล เช่น ในด้านการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์ขยายขอบเขตไป อย่างมาก เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกผ่านสื่อ e-learning แบบ WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ โดยมีผลสำรวจของสำนักวิจัย International Data Corporation (IDC) คาดการณ์ว่าในทวีปยุโรปความต้องการในการเรียนรู้ผ่าน e-learning จะขยายตัวเป็นสองเท่าในปี 2005 และจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงขึ้น 30% ทุกปีจนถึงปี 2008

ในด้านธุรกิจเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ (Information & Communication Technology หรือ ICT) นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ จะมีบทบาทหลักในการช่วยจัดเก็บข้อมูล ช่วยในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการสื่อสาร ผ่านทางระบบ Internet, Intranet และ Groupware (โปรแกรมที่ให้บริการ share ข้อมูลร่วมกันระหว่างกลุ่มคน service ที่ให้บริการ เช่น share calendars, email, share database, electronics meeting เป็นต้น)

ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ กว่า 2,000 องค์กรทั่วโลก ต่างก็พยายามเชื่อมต่อเทคโนโลยีและพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านรูปแบบที่เรียกว่า EAI (Enterprise Application Integration) ซึ่งในทางธุรกิจ EAI ช่วยให้องค์กรสามารถคิดค้นโซลูชั่นใหม่ๆ ทางธุรกิจ, สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบซัพพลายเชน, ช่วยปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร, ลดเวลาและลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มผลผลิต, ช่วยลดต้นทุน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ นอกจากนั้นเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจการค้าหรือการซื้อขายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-commerce) ยังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมอีกด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

gazetelerเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นและพัฒนาสิ่งอำนวยต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น และเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทดลองด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้นและยังพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นด้วย เช่น
1.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และยังช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหาเองได้
3.การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ผลิต โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆในการเพิ่มรายได้ภายในประเทศได้
4.การศึกษาตลอดชีวิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้การศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและยังช่วยในการเข้าสังคม
5.ด้านอุตสาหกรรม การบริการ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปเชื่อมโยงกับบริการเพื่อสนองความต้องการของสังคม เช่น ธนาคาร การศึกษาและอื่นๆ

นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมลดลง คือการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการหมกมุ่นกับเทคโนโลยีเกินไป จะทำให้เหินห่างจากธรรมชาติ อย่างเช่น เด็กจะติดเกมส์ จนไม่สนใจอะไรเลย นอกจากนี้การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปโดยมุ่งหวังแต่ความสะดวกสบายจะทำให้สูญเสียศักยภาพในการพึงพาตนเอง

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในยุคของโลกไร้พรมแดน วิทยาการทุกอย่างย่อมส่งผลกระทบถึงทุกคน ดังนั้นการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม โดยถ้าทุกคนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อกันและสิ่งแวดล้อมแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์  แต่ถ้า ขาดจิตสำนึกแล้ว อาจจะนำเทคโนโลยีไปใช้ ในแนวทางไม่สร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตน ก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้ดังนั้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและส่วนรวม จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดไป

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีววิทยา

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีววิทยา

ในทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทีได้รับการยกย่องว่ามีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ๆ และกำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลก อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ประเทศไทยนั้นได้นำเอาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ เช่น การให้บริการทางสาธารณะสุข การสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตยาแผนโบราณ อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบธุรกิจของไทย ในขบวนการผลิตของโรงงาน ต้องยอมรับว่าบริษัทใหญ่ในโลกมีสายการผลิตและคิดค้นโดยเฉพาะยาใหม่ๆ ที่ต้องลงทุนสูง ใช้ระยะเวลานานในการวิจัย และทดลองหลายครั้งอย่างจริงจัง บริษัทที่มีการวิจัยและลงทุนอย่างจริงจังก็คือ บริษัท Novartis หรือ Roche บริษัทในไทยจึงต้องมีการลงทุนที่จริงจังในด้านนี้มากขึ้น เพราะประเทศไทยยังต้องสั่งยาจากต่างชาติเข้ามา และในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะเกิดปัญหาในการขาดแคลนตัวยารักษาโลก ด้านราคาได้ ประเทศจึงต้องเร่งมือในการคิดค้นวิทยาการใหม่ๆเพื่อลงทุนธุรกิจยาให้ก้าวหน้าและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เพราะในทุกวันนี้ต่างชาติเป็นคู่แข่งทางด้านธุรกิจที่ได้เปรียบมานาน และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะต้องเริ่มจากการวิจัยขั้นพื้นฐาน การทดลองการทดสอบ และการขออนุญาตรับรองตัวยา ล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งสิ้น ทำให้ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการวิจัยและการผลิต ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุน เกี่ยวกับการวิจัยให้มากขึ้น

การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยา นอกจากด้านการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ และผลิตนักคิดค้นการวิจัยและพัฒนาแล้ว การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการก็เป็นเรื่องสำคัญ การบริการการจัดการด้านธุรกิจประเภทนี้ เป็นงานที่หลายๆฝ่ายควรให้ความร่วมมือ ควรมีการเปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนบุคลากร ให้สามารถพัฒนาความรู้ และแปลงความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านชีววิทยา รวมทั้งมีการเจรจาต่อรองเพื่อนำผลผลิตจากสิทธิบัตรนำมาใช้ทางการค้า อย่างไรก็ตามประเทศไทยเองมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้อยู่มากมายที่จะสามารถนำพาธุรกิจชีววิทยาให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ เพราะธุรกิจประเภทนี้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก และที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรูปแบบลักษณะดำเนินงานตามกลุ่มเทคโนโลยี จึงทำให้บทบาทของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยไม่โดดเด่น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเร่งผลักดันแผนงานทั้ง 47 แผนงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขัน และพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economics Community(AEC) ใน ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง”

เพื่อให้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปผสมผสานกับงานด้านเศรษฐกิจทั้งหมด ได้ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานว่าจะดำเนินการในลักษณะ Project – based โดยในหนึ่งแผนงานจะต้องมีทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังได้สร้างกลไกให้มีผู้แทนของแต่ละแผนงานมาทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนตามแนวทาง 5 กลุ่มงาน โดยจัดการตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ หรือ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การออกแบบ การแปรรูป และการส่งออกสู่ตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (value chain) ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการนำร่องแล้วทั้งหมด 47 แผนงานโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงาน เช่น เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพันธุ์พืช การเพาะปลูก เป็นต้น โดยจะมีแผนงาน เช่น แผนงานข้าว แผนงานยาง แผนงานข้าวโพด และแผนงานปาล์ม เป็นต้น รวม 13 แผนงาน

2. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ จะเน้นที่การสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่า เช่น แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยเทคโนโลยีซอฟแวร์ และสารสนเทศดิจิตอล แผนงานยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนรถไฟและระบบราง รวม 13 แผนงาน

3. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างชีวิต เกี่ยวกับสุขภาพของคน เพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคต เช่น แผนงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับคนไทย แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย รวม 4 แผนงาน

4. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างอนาคต คือการพัฒนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี ในอนาคต เช่น แผนงานภูมิสารสนเทศกลางของประเทศเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ความมั่นคง และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น อาทิ แผนงานความหลากหลายทางชีวภาพ : การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ แผนงานขยายการผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร รวม 14 แผนงาน

5. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้ โดยดำเนินการร่วมกับนโยบาย Talent Mobility จากการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้วยนโยบายการใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ (Regional Science Parks) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค

วิทยาศาสตร์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวพันกับมนุษย์และสังคมอย่างแน่นแฟ้น

การพิจารณาเรื่องเป้าหมายและปัจจัยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจช่วยให้ไม่ลืมว่าการพัฒนามิใช่เป้าหมายของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเป้าหมายของสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ทุกคนในสังคมควรจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาทั้งในแง่ผู้ที่จะมีบทบาทเสริมสร้างและผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนานั้น การพัฒนาสังคมในด้านใดๆย่อมต้องการความเข้าใจและความร่วมมือจากสมาชิกในสังคมฉันใด การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจะพัฒนาได้ตามเป้าประสงค์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา

เพื่อไปสู่ประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรม ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังจะปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมดิจิตอลไปแล้ว เท่ากับว่าประเทศเหล่านี้ก็หนีไปจากเราอีกหนึ่งขั้น เมื่อรู้แล้วผู้นำประเทศของเราใช้เวลา 4 ปีในการบริหารประเทศได้พยายามปรับเปลี่ยนการบริหารงานราชการแผ่นดินให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลโดยเน้นให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารมากขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และการอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศในระยะยาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุกๆเรื่องตั้งแต่การดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ความคิด และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ประเทศพึ่งตนเองได้
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องพัฒนาทุกองค์ประกอบของระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัน
3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศที่กำลังพัฒนาอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นต้นแบบ นำมาวิเคราะห์โดยมีการแก้ไขดัดแปลงที่จำเป็นเพื่อให้พึ่งตนเองได้เมื่อมีความต้องการเทคโนโลยีนั้นอีก
4. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของเครื่องกลและผลิตผลจากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตหรือยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพไม่ใช่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เป็นเพียงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีมิใช่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี แต่เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้หนึ่งหรือองค์กรหนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งหรืออีกองค์กรหนึ่ง

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชากรโดยส่วนรวมนั้น คือ การมีฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงใดก็ตาม หากไม่เรียนรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของวัฒนธรรมในสังคมของตนเองแล้ว ย่อมส่งผลให้คนในสังคมขาดสมดุล ดังนั้นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาทางด้านสังคมแบบบูรณาการร่วมกันแล้วย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆพัฒนาไปอย่างยั่งยืน